Opis rada Rotacionih enkodera
         
Opšte karakteristike Tipovi enkodera
Tipovi izlaznih signala Naruđbeni kod
Važne napomene
                

Opšte karakteristike

Rotacioni enkoderi služe za merenje obrtnog kretanja kao i za merenje linearnog kretanja u sprezi sa standa-rdnom mernom opremom kao što su zavojna vretena. Područja primene uključuju: Električne pogone, Maš-ine alatljike, Štamparske prese, Mašine za obradu drveta, Robote i uređaje za rukovanje.

Obrtni davači pretvaraju obrtno kretanje u električne signale preko fotoelemenata koji skaniraju cirkularne podeoke. Mereni signali se obrađuju ili u NC upravljanju i PLC automatima ili se jednostavno prikazuju na displeju. Zbog svog širokog opsega mehaničkih i električnih karakteristika ovim programom nudimo odgova-rajuće enkodere za skoro svaku primenu - od jednostavnih zadataka prikazivanja do dinamičkog upravljanja električnih pogona.

Kada naručujete obrtni davač potrebno je poznavati narudžbeni kod, tip izlaza, broj impulsa po obrtaju, na-pajanje, oblik izlaznog signala a nemojte zanemariti, molim Vas ni montažne dimenzije. Ukoliko imate naro-čite zahteve molimo Vas da ih naglasite.

Broj izlaznih impulsa po okretu se računa po sledećoj formuli:

 

Impulsi po obrtaju (p/r)= Odnos pomeraja enkodera po obrtaju (duž.,ugao) / rezolucija

Gore ▲
        

Tipovi enkodera

MERNI TIP

I (Inkrementalni)

A (Apsolutni)

OSOVINA

S:

puna

H:

šuplja

C:

sužena osa

N:

bez ose

KARAKTERISTIKE

C:

opšti tip

H:

Otporna na vibracije

M:

Manuelni

F:

EX izvedba

T:

Široki temperaturni opseg

A:

Otvor kroz enkoder, bez osovine

 

L:

Flanšna

R:

Visoka učestanost

N:

 

 

W:

Sinusna

S:

Zaptiveni

U:

U, V, W tip

Gore ▲
     

Tipovi izlaznih signala

Tip Izlaza

Kod

Izlazni drajver

Oblik signala

Open Collector

NPN

C

Isti izlazni oblik kao kod varijante F, stim što je potrošač između izlaza i napajanja (Vcc)

Push Pull

F

Naponski izlaz

E

Linijski drajver

 

UVW faze za merenje pozicije magnetnih polova motora

UVW

Gore ▲
       

Naruđbeni kod

1

Serija enkodera (Primer ISC)

2

Prečnik tela enkodera (Primer 38 mm)

3

Prečnik osovine enkodera (Primer 6 mm)

4

Konstrukcioni kod

5

 

Priključenje enkodera

C:

Konektor sa strane

H:

Konektor pozadi

G:

Kabl sa strane

E :

Kabl pozadi

J:

Četvrtasti konektor sa strane

T:

Četvrtasti konektor pozadi

6

Broj impulsa po jednom krugu (Primer 1024)

7

 

Izlazni signal

A:

A signal

AL:

A i Z sigal

AZ:

A i Z sigal

B:

A i B signal

BL:

A, B i Z signal

AZ:

A, B i Z signal

8

Širina referentnog signala Z. Bez broja nema Z signala, 1: TZ=1T, 2: TZ=1/2T, 3: TZ=1/4T, 

9

 

Napajanje

5

5 VDC

5-12

5~12 VDC

12-24

12~24 VDC

10

Izlazni stepen

C:

Open collector NPN

F:

Push pull

E:

Naponski izlaz (PNP)

L:

Linijski drajver AM26LS31

H:

Linijski draJVER MC3487

D:

Linijski drajver MC3487

T:

Linijski drajver 26ET31B

Gore ▲
         

Važne napomene

Rotacioni enkoderi su veoma osetljivi precizni uređaji i ne smeju se izlagat udarcima. Neodgovarajuća ili po-grešna instalacija može uticati na sposobnosti i vek trajanja.

Rotacioni davači se vezuju preko fleksibilnih spojnica, najlonskog zupčanika ili kaišnim sinhronim prenosom da bi se izbegla oštećenja osovine i diska usled vibriranja i podrhtavanja.

Proverite da li je razlika između korisničkog i enkoderskog kraja < 0.2 mm, a ugao za obe ose < 1.5

Proverite da li opterećenje enkodera ne prelazi dozvoljenu vrednost opterećenja

 

Obezbedite da se ne pređe granična brzina obrtanja, ukoliko se prekorači mogu se izgubiti električni signali. Granična brzina obrtanja pod normalnim uslovima rada je data jednačinom:

 

 

gde je F frekventni odziv a L broj mreže rastera

Proverite žičenje prema dijagramu datom na proizvodu. Pogrešno povezivanje može oštetiti interna elektr-onska kola rotacionog davača.

Ne smeštajte skupa kablove napajanja i signala u istu provodnu cev (kanal). Ne koristite rotacioni enkoder pored sistema energetskog ožičenja da bi se izbegle interferencije.

Gore ▲