Opis rada induktivnih senzora

>> Za više informacija posetite naš novi veb sajt www.sah.co.rs <<

  
Osnovne osobine

Principi radaPrincipi rada

Objašnjenja i napomene za izbor modela Primena
Glavne karakteristike Napomene
Tehnička razjašnjenja Serijsko i paralelno povezivanje senzora
Pravilna upotreba i montaža

    

Osnovne osobine

Malih dimenzija

Visoka preciznost pri ponavljanju

Raznovrsni spoljnji oblici

Dobra otpornost na interferencije

Brojni izlazni oblici

Visoka učestanost prekidanja

Širok naponski opseg

Nepropusan za prašinu, otporan na vibracije, nepropusan za vodu i ulje

Zaštićen od kratkog spoja i obratnog žičenja

Dug vek trajanja

Gore ▲

    

Princip rada

Induktivni blizinski prekidač se sastoji od tri dela: oscilatora, prekidačkog kola i izlaznog pojačavačkog kola.Oscilator generiše naizmenično električno polje. Kada metalniobjekat priđe ovom poljui dostigne rastojanje na kome postoji indukcija, vrtložne struje u metalu će oslabiti oscilacije i njihovo zaustavljanje. Promenaoscilacija i zaustavljanje oscilatora se obrađuje u sledećem stepenu i pretvara u prekidački oblik, i dobijamo prekidačko upravljanje bez dodira.

Gore ▲

     

Objašnjenja i napomene za izbor modela

R.Br.

Značenje

Kodovi i definicije

1

Kategorija prekidača

LM:

Induktivni tip

       

2

Kod oblika

□:cilindrični tip F:četvrtasti stubni tip i ravanski tip

3

Radni napon

30:

6~36VDC

310:

5~24VDC

320:

12~60VDC

20:

90~250VAC

210:

24~250VAC

220:

380VAc

4:

12~240VDC/24~240VAC

5:

Specijalni naponi

 

 

4

Rastojanje detekcije

01:

1mm

05:

5mm

10:

10mm

5

Izlazni oblik

N:

trožični DC NPN izlaz

P:

trožični DC PNP izlaz

L:

dvožični DC izlaz 

  :

dvožični AC izlaz

W:

trožični AC izlaz

J:

Kontaktni relejni izlaz

NP:

NPN+PNP dvostruki izlaz

6

Izlazno stanje

A:

Normalno otvoren(NO)

B:

Normalno zatvore (NC)

C:

Normalno otvoren+Normalno zatvoren(NO+NC)

MU:

Naponski

MI:

Strujni

7

Ostalo

T:

Sa konektorom

Y:

Nepropusni za vodu i ulje

I:

Po specijalnom zahtevu

H:

Otporan na visoke temperrature

R:

Prstenasti tip

Gore ▲

    

Primena
Detekcija krajnjih položaja  Detekcija poklopca 

Gore ▲

       

Glavne karakteristike induktivnih senzora

Naziv

Opis

Karakteristike

Veličina objekta

koji se detektuje i rastojanje od senzora

Ako je detektovani objekt metalni kvadratni lim konstantne debljine (t=1mm), detekcija se vrši na rastojanju X sa promenom dužine d mm.

Ukoliko je objekt koji se detektuje veći od standardnog, detekciono rastojanje uglavnom ostaje konstantno.

Ako su u pitanju različiti tipovi mašina moguće je da dijagrami budu različiti od onih prikazanih na slici.

Za šuplje tipove detekcioni objekat oblika cilindrične metalne šipke.

Debljina objekta

koji se detektuje i rastojanje objekta

od senzora

Detekcija na detekcionom rastojanju X mm (čeoni detektor) sa promenom od standardne nominalne debljine od 1mm

Za magnetne materijale deblje od 1mm kao što je gvožđe, detekciono rastojanje će se vrlo malo promeniti.

Efekti debljine detektovanog

objekta i materijal

za oblaganje

Pošto na detekciju standardnog detekcionog objketa utiču oblik, veličina i materijal kao i premazi , merenjem se utvrđuje detekciono rastojanje Xmm.

Efekti koji utiču na rastojanje detektovanja, uključujući premaze, izuzev za gvožđe zavisiće od tipa mašine (opreme).

Na tipove mašina koji detektuju sve metale premazi uglavnom neće imati efekta.

Gore ▲

       

NAPOMENE

Objekat koji se detektuje


Ako je u pitanju nemagnetični materijal objekta koji se detektuje,rastojanje delovanja se smanjuje. Ali ako je folijski materijal deblji od 01mm, detekciono rastojanje će biti isto kao kod magnetskog materijala.


Ako je neprovodni premaz ekstremno tanak detekcije se ne može sprovesti.


Efekti premaza: Kada objekt koji se detektuje ima premaz, zapamtite da pažljivo promenite rastojanje potrebno za detekciju.

Klimatski uslovi


Da bi održali pouzdano delovanje i dug životni vek, molimo Vas da izbegavate korišćenje van dozvoljenih temperaturnih granica (spoljna upotreba). Ne kvasite vodom i vodorastvorljivim mazivima i tečnostima za hlađenje iako je bezkontaktni prekidač vodootporan. Ne koristite ga gde postoje hemijski agensi, naročito jake baze ,kiseline, azotne kiseline, vrele sumporne kupke itd.

Održavanje i remont

Da bi bezkontaktni prekidač dugo radio stabilno, potrebno je izvršiti redovne preglede u najopštijem smislu.

 

1

Proveriti montažnu poziciju objekta koji se detektuje i blizinskog prekidača. U smislu da li postoji odstupanje, labavost ili deformacija.

 

2

Proveriti žice i konektore da se nisu razlabavili, da li su dobri kontakti ili postoji li prekid u provodnicima.

 

3

Proverite da li ima nagomilanog metalnog praha.

 

4

Proverite temperaturne uslove i uslove u okruženju.

 

5

Proverite da li je normalno detekciono rastojanje.

DC prekidač bi trebalo napajati preko odvojnog trafoa da bi se obezbedilo stabilno napajanje.

Ukoliko u okolini izvoda prekidača postoji energetski ili sličan kabl, navući metalni oklop preko izvoda i uzemljiti ga na najbližu tačku da bi se izbegla oštećenja ili pogrešna merenja.

Radno rastojanje postavite u nominalnim dozvoljenim granicama da bi se izbegao uticaj napona i temperature.

Strogo je zabranjeno žičenje pod naponom. Spojite provodnike striktno po šemi žičenja i izlaznim dijagramima.

Gore ▲

    

Tehnička razjašnjenja

Rastojanje detekcije

Podešavanje distance

Standardni objekt koji se detektuje

Pomerajte objekt koji se detektuje po propisanom postupku, sa referentnog rastojanja (ravni) do akcije detektovanja (reset)

Uključujući uticaj temperature i napona, bez pogrešnog delovannja, rastoja-nje se menja uzimajući u obzir  površinu detekcije i posmatrani objekat.

Da bi se odredile osnovne karakteristike koristi se standardni objekt. Oblik, veličina i materijal su propisani.

Diferencijalno rastojanje

Vreme odziva

Frekvencija odziva

Apsolutna vrednost diferencijalnog rastojanja je rastojanje početka detekcije i resetovanja

T1:

Vreme između početka delovanja bezkontaktnog (blizinskog) prekidača kada objekat ulazi u zonu akcije do pojave impulsa.
T2:

Vreme napuštanja zone akcije do nestanka izlaza.

 

Gore ▲

    

Serijsko i paralelno povezivanje

Serijska veza

trožičnih DC senzora

Paralelna veza

trožičnih DC senzora

Serijska veza

dvožičnih AC senzora

Paralelna veza

dvožičnih AC senzora

Serijska veza

prekidača i AC senzora

Paralelna veza

prekidača i AC senzora

Gore ▲

     

Pravilna upotreba i Montaža (Na šta bi trebalo obratiti pažnju)

Pritezanje prekidača

Ne pritežite prekidač preko zadatog momenta. koristite nazubljenu podlošku prilikom pritezanja

Montaža prekidača bez navrtke - stubni prekidač

Momenat stezanja ne sme preći  2~4kgf/cm

Zaštita od uticaja objekta koji se ne detektuje

Prilikom montaže blizinskog prekidača na metalni deo pridržavajte se sledećeg dijagrama.
Ostavite izvestan prostor prema dijagramu da bi predupredili pogrešnu reakciju prekidača .

Zaštita protiv međusobne interferencije

Montirati prema dimenzijama koje su veće od datih na dijagramu da bi se sprečila greška usled međusobne interferencijeako su prekidači montirani jedan prema drugom ili paralelno.

Prekidač sa promenljivim rastojanjem (osetljivost)

Rastojanje reagovanja (osetljivost) blizinskog prekidača se može menjati pomoću trimer potenciometra. Rastojanje reagovanja se povećava i smanjuje osetljivost okretanjem u pravcu kazaljke na satu i obratno.
Ne prelazite pri tome kritično, krajnje rastojanje reagovanja.

Zaštita izvoda (kabla) prekidača

Prilikom montaže prekidača, učvrstite izvode na rastojanju od oko 10cm od prekidača sa vezicom da bi predupredili oštećenja izvoda usled delovanja spoljnjih sila.

- DC prekidač bi trebalo napajati preko odvojnog trafoa da bi se obezbedilo stabilno napajanje.

- Ukoliko u okolini izvoda prekidača postoji energetski ili sličan kabl, navući metalni oklop preko izvoda i uzemljiti ga na

  najbližu tačku da bi se izbegla oštećenja ili pogrešna merenja.

- Radno rastojanje postavite u nominalnim dozvoljenim granicama da bi se izbegao uticaj napona i temperature.

- Strogo je zabranjeno žičenje pod naponom. Spojite provodnike striktno po šemi žičenja i izlaznim dijagramima.

Gore ▲